Spørsmål og svar

Narvikgården

 • Etableringen har bakgrunn i at NSB BA og LKAB solgte eiendommer og bygg til Narvik kommune i årene 1998 til 2001. Dette ble gjort som en del av en omfattende avtale mellom kommunen og selskapene, og Narvikgården AS ble etablert for å forvalte og utvikle eiendommene.

   

 • Hovedoppgaven har alltid vært å skape ny aktivitet, nye arbeidsplasser og bidra til en positiv samfunnsutvikling, med utgangspunkt i eiendommene og byggene som ble solgt fra NSB og LKAB like før og etter år 2000.

  Narvikgården AS baserer virksomheten på forretningsmessige prinsipper og med et langsiktig perspektiv.

  I all hovedsak kjøper Narvikgården AS eiendommer, regulerer, legger til rette for ny virksomhet og selger til andre. Selskapet mottar ikke offentlige tilskudd og inntektene brukes til å utvikle noe nytt, starte nye prosjekter og utbygginger.

 • Narvik kommune bestemmer hvem som skal ha vervene som styreleder og styremedlemmer i Narvikgården AS. Det skjer hvert år ved at kommunestyret gjør vedtak som senere blir formelt vedtatt på generalforsamlingen i Narvikgården AS. De ansattes representant i styret velges blant de ansatte.

  Administrasjonen i Narvikgården AS arbeider etter de retningslinjer som styret trekker opp og som er lagt etter føringer fra eieren, Narvik kommune. I noen tilfeller blir Narvikgården AS pålagt ulike samfunnsoppgaver av kommunestyret.

  Styreleder og administrerende direktør har jevnlig orienteringsmøter med ordfører og rådmann. I tillegg deltar ofte rådmann og assisterende rådmann i styremøtene som observatører.

  Narvik kommune bestemmer gjennom styret og kan når som helst innkalle til en ekstraordinær generalforsamling og gjennomføre valg eller vedtak.

   

 • Det skjer gjennom fremlagt informasjon styremøter og i årsberetning og regnskap hvert år, som er kontrollert av en ekstern offentlig revisor.

  I tillegg er det jevnlige møter, som regel hver uke med ordfører og rådmann og det blir også gitt orienteringer i kommunestyret eller i andre formelle fora i kommunen.

  Kommunen gjennomfører også jevnlig forvaltningsrevisjon av selskapene kommunen eier. Hensikten er blant annet å kontrollere at selskapet arbeider i tråd med de beslutninger styret og eieren har gjort.

   

 • Gjennom vedtektene til Narvikgården, eierskapsmelding, strategisk næringsplan og andre vedtak gjort i kommunestyret, legger Narvik kommune strategiske føringer for virksomheten samt begrensninger i hva Narvikgården selv kan bestemme.

  Det gjelder for eksempel hvem som sitter i styret, anvendelse av overskudd, hvilken virksomhet Narvikgården skal drive m.v.

  Styret vedtar strategi- og handlingsplaner og gjør vedtak som administrasjonen følger opp.

   

 • I tillegg til de heleide datterselskapene har Narvikgården AS aksjer i

  • Narvikfjellet (12 %)
  • Narvikfjellet Allmenn AS (17 %)
  • Narvik Kapital (11,01 %)
  • Visit Narvik AS (33,82 %)
  • Medby Næringspark AS (15,01 %)
  • Haikjeften AS (10,02 %)
  • Astafjord Industrier AS (35,71 %)
  • Helseinnovatørene Narvik AS (50 %)
  • Site Narvik AS (33,33 %)
  • Polar Park (0,53%)
  • Stiftelsen Vinterfestuka

   

 • Det er flere forklaringer på det, men grunnleggende er at Narvikgården AS gjennom slike investeringer bidrar til vekst, utvikling og satsing på områder som er viktige for kommunen og regionen.

  Et eksempel er Medby Næringspark AS der vi sammen med andre legger tilrette for nye etableringer og flere arbeidsplasser i Bjerkvik.

  I noen tilfeller er det også fordi vi tar et ekstra samfunnsansvar og har blitt medeier i virksomheter som arbeider opp mot de samme områdene vi har andre engasjement. Et slikt eksempel er destinasjonsselskapet Visit Narvik AS.

 • Narvik kommune får utbytte gjennom samfunnsoppgavene Narvikgården AS gjennomfører. Fortjeneste etter utviklingsarbeid og salg av eiendom benyttes til nye prosjekter og ny utvikling som bidrar til flere arbeidsplasser i Narvikregionen.

  Narvikgården AS bidrar i prosjekter og utviklingsarbeid på vegne av eieren Narvik kommune.

  I tillegg ytes det årlig tilskudd til drift av noen lag og foreninger og Narvikgården garanterer på vegne av kommunene for finansiering og spillemidler ved utbygging av flere idrettsanlegg i kommunene.

  I tillegg kommer eiendomsskatt og gebyrer til kommunen og årlige bidrag til kultur, idrett, lag og foreninger på lik linje med øvrige bedrifter.

 • Bygg og eiendommer som kommunen ikke lengre ønsker å beholde, takseres og selges til Narvikgården AS til takst. Det skjer etter avhendingsregler og vedtak i kommunestyret.

 • Narvik kommune står i utgangspunktet fritt til også selv til å renovere og utvikle sine eiendommer. Narvik kommune har imidlertid valgt å organisere denne virksomheten i Narvikgården.

  Takst vil langt på vei representere markedsverdien på eiendommene som kjøpes fra kommunen. Verdiskapningen som skjer gjennom utviklingen av eiendommene i regi av Narvikgården vil overstige en eventuell høyere pris i en budrunde.

   

 • Det er åpenbart at både Narvik kommune og Narvikgården kunne selge sine eiendommer.  Dette vil på kort sikt gi betydelige midler til kommunen.

  Imidlertid er eiendom en svært viktig forutsetning og premissgiver for utviklingen i Narvik. Ved salg av alle eiendommene ville kommunen gitt fra seg både styringsrett og utviklingskraft til viktige oppgaver for kommunen.

   

 • Narvikgården driver også næringsvirksomhet i konkurranse med private. Overskudd fra næringsvirksomheten gjør det mulig for Narvikgården å løse andre viktige samfunnsoppgaver.

   

 • Det er en vesentlig del av selskapets virksomhet og grunnlaget for at Narvikgården AS kan påta seg flere samfunnsprosjekt. Noe som igjen bidrar til en positiv samfunnsutvikling i Narvik kommune.

 • De blir lagt ut for salg på finn.no og på våre hjemmesider.

  I noen få tilfeller har for eksempel en leietaker eller en fester et ønsket om å kjøpe et bygg eller eiendom og da er objektet taksert og solgt til takst.

   

 • Ja, når det er noe til salgs kan hvem som helst kjøpe.

 • Det ligger informasjon om dette på våre hjemmesider.

   

 • Ja, det gjelder selvsagt hele den nye kommunen – Narvikgården AS er kommunens eiendomsutviklingsselskap og skal arbeide for hele vår kommune.

  Selv om vi er i gang med blant tilrettelegging for utvikling på Ballangsleira, har vi absolutt ambisjoner om også ta en mer aktiv rolle i også øvrige muligheter i Ballangen og i Tysfjord.

   

 • Vi samarbeider med svært mange aktører i vår region, både i det daglige og i enkeltprosjekt. Dette er gjerne grunneiere, næringsdrivende, offentlige foretak og instanser.

  Av de vi daglig har kontakt med, må vi nevne Narvik kommune, Futurum AS, Narvik Havn KF, Nordkraft AS, LKAB, entreprenører og konsulenter.

 • Absolutt ikke. Regulerings- og byggesaker fra Narvikgården AS blir behandlet på samme måte som saker fra enhver annen virksomhet.

 • Narvikgården driver næringsvirksomhet gjennom kjøp, utvikling, leie og salg av eiendommer. I tillegg driver vi eiendoms- og parkeringsvirksomhet og er underlagt de samme reglene som andre private selskaper.

  Primært av hensyn til risiko, finansiering, skatt, avgift og operativ drift er det mest hensiktsmessig å organisere denne virksomheten i et eller flere aksjeselskaper.

Organisering

 • Narvikgården AS er et konsern som eies 100 % av Narvik kommune.

  I konsernet inngår det en rekke 100% eide datterselskaper med ulike ansvars og arbeidsområder. Selv om virksomheten er organisert i flere selskaper styres konsernet som en enhet.

  Dette innebærer blant annet at dersom en beslutning i et datterselskap krever styregodkjenning må beslutningen også løftes frem og besluttes i morselskapet Narvikgården AS.

  Selskaper som Narvikgården eier 100% av aksjene i:

  De fleste utleiebygg ligger i vårt heleide datterselskap Narvikgården Utleiebygg AS.

  Narvikgården eier samtlige aksjer i Narvik Spektrum AS, hvor blant annet Nordkraft Arena ligger og Narvik Spektrum Drift AS som leier og drifter hallen.

  Narvikgården eier samtlige aksjer i Fagernesfjellet parkering AS som ble opprettet for bygging og finansiering av parkeringsanlegget i Fagernesfjellet.

  Eiendommer som vi ønsker å utvikle for salg eller utvikle sammen med andre har vi av hensyn til både risiko, skatt, avgift og finansiering valgt å legge eiendommene i egne aksjeselskaper.

  Når en slik omorganisering gjennomføres vil det til orientering ligge en forsinkelse hos Foretaksregisteret knyttet til registeringen av samtlige selskapsopplysninger.

  I 2020 ble Frydenlund Eiendommer AS, Framneslia Eiendom AS, Trekanten Eiendom AS, Indre Havn AS og Holmlund Eiendom AS, alle 100 % eid opprettet.

  I tillegg til de heleide datterselskapene har Narvikgården AS aksjer i flere andre selskaper. Hovedbegrunnelsen er at Narvikgården AS gjennom slike investeringer bidrar til vekst, utvikling og satsing på områder som er viktige for kommunen og regionen.

 • Det er hensiktsmessig å holde adskilt de ulike virksomhetsområdene, både økonomisk og administrativt. Denne organiseringen legger også bedre tilrette for utvikling og eventuelt salg.

 • På generalforsamlingen i 2021 ble Thomas Nygård valgt som ny styreleder for årene 2021-2023.

  Styremedlemmer er: Sirianne Voie Brochmann (2022-2024), Torje Kosmo Karlsen (2021-2023), Stig Lennart Nerdal (2021-2023) og Cathrine Kaarbø (2022-2024).

  Ansattrepresentant: Rune Hakvåg Pettersen (2020-2022).

  Varamedlemmer i rekkefølge: Bengt Fagerli (2020-2021), Morten Lorentzen (2022-2024), Ellen Marie Iversen (2020-2022) og vara ansattrepresentant Eirik Djupvik (2022-2024).

 • I 2022 vedtok generalforsamlingen ble følgende vedtak gjort ift styrehonorar:

  Styrets leder mottar et fast honorar pr. år på kroner 50.000,-.
  De øvrige styremedlemmene mottar et fast honorar pr. år på kroner 30.000,-. Vararepresentanter mottar et honorar på kroner 600,- pr. time.

  Tapt arbeidsfortjeneste dekkes med koner. 400,- pr. time, maksimalt til kroner 3.000,- pr. hele dag, som er for 7,5 timer.

  Reise- og oppholdsutgifter gjøres opp etter regning og skal dekke de faktiske kostnader som er påløpt. Oppgjøret skjer i henhold til statens reiseregulativ.

  Honorar er godtgjørelse for styrevervet i Narvikgården og for eventuelle styreverv i Narvikgårdens datterselskaper både for styrets leder og styrets medlemmer.

 • I Narvikgården er vi i dag 11 ansatte som har et bredt felt av arbeidsoppgaver. Vi har en relativt flat organisasjon og arbeider som hovedregel i team.

  De daglige drifts- og renoveringsoppgavene løses av vår driftsavdeling som består av driftsteknikerne Daniel Karlsen, Bjørn A. Nøis og Terje Nilsen, senior prosjektleder Rune H. Pettersen. Kjell Rognsås bistår på drift ved behov, men har sin hovedoppgave som daglig leder i Nordkraft Arena.

  Prosjektleder Unni Forshaug har ansvar for administrasjon. Trine Pettersen er vår økonomisjef og har ansvar for alle våre merkantile funksjoner, Preben Bussoli er prosjektleder og arbeider med salg og utleievirksomhet, Eirik Djupvik er arealplanlegger og arbeider med reguleringssaker mens Lina Vibe er leder for utvikling og vekst og arbeider med ulike prosjektutvikling i bedriften.

  Bjørnar Evenrud er vår administrerende direktør som også har en sentral rolle i salgs- og utleievirksomheten og i større prosjekt og bruker svært mye av sin arbeidshverdag til utviklingsoppgaver.

 • Vår administrerende direktør har en årslønn på kroner 1 230 000,-.
  Det er ingen etterlønnsavtale.

Økonomi

 • Inntektene kommer hovedsakelig fra kjøp og salg av eiendommer, utleie av fast eiendom og parkeringsvirksomhet.

   

 • Narvikgården AS driver næringsvirksomhet og må gå med overskudd for å kunne finansiere både drift og utvikling.

  Enkelte prosjekter har vært vurdert så viktig for Narviksamfunnet at Narvikgården er bedt om å ta.

  Eksempler på dette er for eksempel bygging og drift av Nordkraft Arena, Malmporten handelspark, etablering av bobilparkering, utleie til Ofoten Museum, Narvik Kjøretøyhistoriske Museum m. fl.

 • Narvikgården AS har en aksjekapital på 57,5 millioner kroner og en bokført egenkapital på 88.808.090 kroner som utgjør 40, 2 % av totalkapitalen på 221.154.176 kroner. I 2019 omsatte selskapet 21.082.021, kroner med et resultat etter skatt på -28.718.297 kroner.

  Årsaken til underskuddet er først og fremst at vi valgte å regnskapsmessig nedskrive våre aksjer i Narvikfjellet Allmenn AS og Narvikfjellet AS. Les mer i årsmeldingen 2019

 • Langsiktig gjeld var ved utgangen av 2019 på 201.552.697 kroner.

Narvikfjellet

 • I 2006 fikk Narvikgården AS i oppdrag fra Narvik kommune og overta kommunens eierandel i Narvikfjellet AS, sørge for kontroll på driften etter flere år med underskudd og samtidig arbeide for å få inn nye investorer i fjellet. Dette kan du lese mer om her.

  Narvikgården AS eier pr mars 2021, 12 prosent av aksjene i Narvikfjellet AS og 17 prosent av aksjene i Narvikfjellet Allmenn AS.

  I tillegg eier Narvikgården AS parkeringsområdet som driftes gjennom datterselskapet Fagernesfjellet parkering AS, og et stort hyttefelt bestående av 69 tomter.

   

 • Narvikgårdens hovedoppgave er eiendomsutvikling og da er det naturlig at vi også utvikler dette attraktive hyttefeltet og legger til rette for salg av hyttetomter.

 • Drift av parkering er en del av Narvikgårdens virksomhet og bidrar med inntekter til selskapet.

 • Narvikgården AS har ingen økonomiske forpliktelser til VM 2027 AS og har ikke deltatt med tilskudd til søknadsprosessen.

 • Narvikgården AS har totalt investert 133,2 millioner kroner, inkludert verdien av tilegnende tomter, i Narvikfjellet AS. Det er solgt aksjer og eiendommer for 59.3 millioner kroner, slik at netto sum investert er 73,9 millioner kroner.

  Vi har fortsatt betydelige investeringer i Narvikfjellet både gjennom aksjer, parkering og et betydelig areal med hyttetomter. Narvikfjellet er fortsatt i en utbyggingsfase og det er for tidlig til å summere opp hvorvidt vi har tjent eller tapt i fjellet.

   

 • Narvikfjellet AS har besluttet å sikre arealene i Fagernesfjellet for allmenheten og gjennomførte i 2019 en omorganisering hvor nedfarter og heisanlegg ble lagt inn selskapet Narvikfjellet Allmenn AS.

  Dette selskapet har ikke-økonomisk erverv som formål og omorganiseringen legger i realiteten disse eiendelene til Narviksamfunnet, dog styrt gjennom et eget selskap.

  Omorganiseringen er et ledd i å legge til rette for å kunne søke spillemidler og statlige tilskudd knyttet til utviklingen av anlegget og et fremtidig VM i alpint.

  Omorganiseringen har stor verdi for fellesskapet, men for Narvikgården AS som aksjeeier medførte imidlertid omorganiseringen ingen rett på fremtidige utbytte av investeringene og betydelige begrensninger knyttet til fremtidige salg.

  Aksjene i Narvikfjellet Allmenn AS har derfor ikke en økonomisk verdi som kan oppføres i Narvikgården AS`s balanse. Narvikgården AS besluttet derfor å nedskrive denne aksjeposten i sin helhet i 2019 med 29,5 millioner kroner.

  Aksjene i Narvikfjellet AS ble med grunnlag i selskapets resultatutvikling nedskrevet til 7 millioner kroner.

   

Herjangshøgda

 • Dette er et godt eksempel på en langsiktig satsing som har pågått i mange år.

  Narvikgården AS så muligheten for en mulig etablering av IKEA på Herjangshøgda, men etter at det ble klart at IKEA likevel ikke skulle etablere seg i Nord-Norge fortsatte arbeidet med å legge til rette for andre etableringer.

  Tomten var aldri eid av Narvikgården AS, men selskapet betalte grunneierne for en opsjon.

  Da eiendommen var ferdig utviklet og ble solgt, fikk både Narvikgården AS og grunneierne en avkastning og Narviksamfunnet får flotte bedriftsetableringer på dette området.

  Les mer her

 • Det ville vært en for stor risiko og ville lagt store begrensninger på andre utviklingsoppgaver dersom Narvikgården skulle låne et stort beløp for å kjøpe tomten.

  Etableringen av Rema-lageret ville heller aldri ha skjedd dersom eieren ikke selv hadde fått kjøpe tomten.

Parkering

 • Da campingplassen på Orneshaugen i Narvik ble lagt ned forsvant også et organisert tilbud de de som ferierer med bobil.

  En av eiendommene Narvikgården AS eier i Narvik sentrum er avsatt for å bli den fremtidige adkomsten til Malmporten handelspark og har derfor begrensede utnyttelsesmuligheter.

  Narvikgården AS tok et samfunnsansvar ved å rydde opp i området og etablere enkle fasiliteter for bobilturister.

Nordkraft Arena

 • I forbindelse med byggingen av flerbrukshallen Nordkraft Arena ble Narvikgården AS pålagt å drifte denne. Forpliktelsen til Narvikgården AS er for denne perioden beregnet til rundt 14-16 millioner kroner.

  Ishallen er et viktig bidrag til bolyst og folkehelse og det er et stort engasjement rundt Narvik Ishockeyklubb, samt aktiviteter i hallen for barn og ungdom.

Samarbeidsavtaler

 • Narvikgården støtter kommunens kultur og idrettslag- og foreninger, bl.a:

  • Vinterfestuka
  • Haikjeften
  • Narvik Kjøretøyhistorisk Museum
  • Småtogklubben
  • Narvik Ishockeyklubb
  • Narvik Slalåmklubb
  • LKAB Cup
  • Bjerkvik Idrettsforening

  I tillegg støtter selskapet bl.a. “Julegata”, Arctic Kids, Barneløpet Ragnars Care Foundation m.fl.

  Narvikgården bidrar hvert år med støtte til lag, foreninger, aktiviteter og arrangement i Narvik kommune. Les mer om dette og søknadsfristen her.

Samfunnsrollen

 • Narvikgården er 100 % eid av Narvik kommune. I tillegg til våre primære oppgaver innen nærings-/byutvikling og utleie/drift av eiendom har vi en samfunnsrolle å ivareta.

  Noen oppgaver påtar vi oss selv da det er i samsvar med ønsket byutvikling. Andre oppgaver blir vi pålagt av vår eier Narvik kommune.

  Det er viktig at slike samfunnsoppgaver står i forhold til vår økonomiske evne til å gjennomføre disse på en god måte.

  Vi skriver mer om vår samfunnsrolle her.