Våre etiske retningslinjer

Punsvik Foto

Vår etiske standard blir synlig ved at vi utviser og håndterer følgende fokusområder slik:

PROFESJONALITET

 • Vi arbeider for positiv vekst i hele Narvik kommune.
 • Våre tanker og gjerninger til beste for Narviks utvikling.
 • Vi følger klare mål med fremtidsrettet tenking.
 • Vi er profesjonelle og seriøs og står ansvarlig for våre handlinger.
 • Vi har fagmessig sterk kompetanse i styre og bedrift.
 • Vi er lojale og respektfulle i vårt arbeid, ovenfor kunder, samarbeidspartnere samt administrative og styrets beslutninger.

ÅPENHET OG DIALOG

 • Vi er lagspillere med god kommunikasjon og åpenhet internt.
 • Vi opptrer troverdig og skaper tillit utad.
 • Vi beholder et profesjonelt forhold til media.
 • Vi sørger for at fortrolige opplysninger ikke kommer på avveier, og misbruker ikke tilgang til informasjon.
 • Vi følger norsk lov, interne regler og god forvaltningsskikk.
 • Vi er bevisste på at våre handlinger og holdninger påvirker selskapets omdømme.
 • Vi opptrer ikke som representanter for selskapet når vi deltar i samfunnsdebatten som privatpersoner.

INTERESSEKONFLIKTER

 • Vi driver ikke forretninger privat med samme parter som i jobbprosjekter – i samme tidsrom.
 • Vi forholder oss til at involvering i andre virksomheter utenom Narvikgården skal godkjennes av ledelse og styre.
 • Vi unngår egne interesser eller forretninger i konkurrerende virksomhet, avklares med leder i tvilstilfeller.
 • Vi unngår situasjoner som kan medføre konflikt mellom egne og Narvikgården AS sine interesser.
 • Vi sørger for at egen habilitet blir vurdert, før vi saksbehandler eller treffer avgjørelser.
 • Det skal utvises stor aktsomhet ved Narvikgårdens og private investeringer, slik at blant annet innsideregler og habilitetsregler overholdes.

GAVER OG REPRESENTASJON

 • Vi mottar ikke personlige fordeler i vårt arbeid, gaver av ubetydelig verdi kan vi motta dersom det er avklart med leder.
 • Vi avklarer med leder hvilke arrangementer, kurs og representasjonsoppdrag vi kan delta på i jobbsammenheng.
 • Vi unngår personlige fordeler som kan påvirke handlinger eller gi andre saklig grunn til å tro dette.

PENGER, EIENDELER OG BÆREKRAFT

 • Vi arbeider for selskapets beste og sørger for at økonomiske verdier forvaltes forsvarlig.
 • Vi skal være miljøbevisst og fatte våre beslutninger på bærekraftige prinsipper.

INNKJØP

 • Vi følger regelverk om offentlige anskaffelser og opptrer profesjonelt i rollen som bindeledd mellom leverandører og selskapet.
 • Vi kjøper varer og tjenester via kommunens rammeavtaler og kontrakter, der dette er naturlig.
 • Vi mottar ikke særfordeler ved private kjøp av varer og tjenester fra selskapets leverandører.

ARBEIDSMILJØ

 • Vi tar ansvar for å fremme et godt og inkluderende arbeidsmiljø.
 • Vi skaper helsefremmende arbeidsplasser ved å bidra til arbeidsglede og jobbengasjement.
 • Vi tar aktivt avstand fra diskriminering, mobbing og trakassering.

MANGFOLD

 • Vi skal ikke diskriminere på bakgrunn av kjønn, alder, religion, etnisk bakgrunn eller legning.

VARSLING

 • Vi har rett og plikt til å varsle om kritikkverdige forhold.
 • Vi har mot til å varsle.
 • Ledelsen eventuelt styreleder skal ivareta den som varsler, og ta ansvar for at kritikkverdige forhold blir rettet opp.
 • Den som varsler, skal ikke utsettes for gjengjeldelse.
 • Vi godtar ikke ulovlige handlinger i jobb.

Sist revidert og godkjent av styret | 20.10.2023

 

Våre etiske retningslinjer ble første gang vedtatt av styret 23.10.07

Revidert og vedtatt 05.11.18
Revidert og vedtatt 13.12.19
Revidert og vedtatt 10.12.21
Revidert og vedtatt 11.11.22
Revidert og vedtatt 20.10.23