Vi legger til rette

Punsvik Foto

Narvik kommune legger til rette for nye etableringer og bidrar til utvikling av det eksisterende næringslivet.

Fem hovedsatsingsområder
Sammen med vår eier Narvik kommune er vårt hovedfokus å utvikle det som er Narviksamfunnets og regionens konkurransefortrinn. I strategisk næringsplan for Ofoten er det pekt ut fem hovedsatsingsområder for en positiv næringsutvikling.

 • Grønn transport, logistikk og infrastruktur.
  • Befeste Ofoten som det viktigste nasjonale og internasjonale transportknutepunktet i nordområdene.
 • Forsvaret
  • Sørge for maksimal kapitalisering på Forsvarets kraftsamling.
 • Reiseliv
  • Løfte Narvikregionen til å bli den mest spennende reiselivsdestinasjonen i Nord-Norge.
 •  Blå næringer
  • Øke utnyttelsen av Ofotens marine ressurser.
 • Fornybar energi/kraft
  • Gjøre Narvik til fornybarhovedstaden i Nord-Norge.

Hovedmålet er å skape ny aktivitet og næring som øker antallet sysselsatte og innbyggere i regionen.

Strategisk næringsplan trekker opp de langsiktige satsingsområdene og med utgangspunkt i disse arbeides det etter en handlingsplan som er et dynamisk verktøy og som årlig rulleres.

I gjeldende handlingsplan er også offentlige arbeidsplasser og mineraler tatt inn som satsingsområder.

Viktigste ansvarsområder
Sammen med vår eier Narvik kommune er vårt hovedfokus å utvikle det som er Narviksamfunnets og regionens konkurransefortrinn. For å klare det trenger vi store, klargjorte næringsareal.

Et av våre viktigste ansvarsområder er å utvikle, regulere og klargjøre slike areal. Dybfestjordet og Enrum er to av områdene som i kommunedelplanen for Bjerkvik er satt av til næring, forretning og truckstop/døgnhvileplass. Disse områdene er på til sammen ca. 110 dekar.

I tillegg er Narvikgården AS en av eierne i Medby næringspark som har store arealer til disposisjon for nye virksomheter.

Klargjøre næringsarealer
Bjerkvik er et attraktivt område for næringsetableringer, og etter at Hålogalandsbrua var ferdig er det også kort avstand mellom Narvik og Bjerkvik.

Narvikgården AS arbeider sammen med ulike partnere for å klargjøre næringsarealer på Taraldsvikjordet, på det tidligere flyplassområdet i Framneslia, i Kleiva, i Narvikfjellet og på flere andre områder.

Vi kan være samarbeidspartner og bidra med å legge til rette for utvikling, etablering, bygg og drift.

Har du spørsmål, ideer eller innspill – ta kontakt med oss!