Malmporten Handelspark

Punsvik Foto

Det tidligere DEMAG-området var en del av LKABs malmlager, men ble utviklet til Malmporten handelspark – en flott, ny bydel i Narvik. Handelsparken strekker seg fra og med AMFI-senteret i den ene enden, og til LKABs industriområde i den andre.

Narvikgården AS planla og la til rette for etableringen av handelsparken. På området der det tidligere lå store malmlagre ble det bygd vei, vann og kloakk og bygd flere nye forretnings- og næringsbygg.

Ferdigstilte byggetrinn I
Narvikgården AS sørget også for beplantning og annen pynting av området. Det er etablert gang- og sykkelvei av høy standard, midtrabatter er tilsådd og beplantet og det er satt opp benker flere steder.

Arbeidetet med infrastrukturen begynte i 2002. Ti år senere ferdigstilte Narvikgården AS byggetrinn I slik at arealene kunne tas i bruk til ny virksomhet.

Helt ny bydel
Hittil har Narvikgården AS bygd infrastruktur for 85,4 millioner kroner, der Narvikgården selv har dekket 74,9 millioner kroner. Dette er i hovedsak finansiert gjennom salg av tomter og inngåtte festeavtaler. De resterende 10,5 millioner kroner er finansiert av Narvik Vann KF, Nordland fylkeskommune, LKAB og Nordkraft.

På denne måten har Narvik fått bygd ut en helt ny bydel uten at kommunen har vært nødt til å ta noen direkte kostnader. Samtidig har man fått nye virksomheter og nye arbeidsplasser. Narvik kommune har vederlagsfritt fått overta infrastrukturen som er bygd.

Hele området er nå nesten fullt utbygd. Kun én tomt er ikke bebygd. Det gjenstår å ferdigstille den såkalte Frydenlundforbindelsen, en ny vei med tunnel inn og ut av området.

 

Foto A. Markussen
Foto A. Markussen
Foto A. Markussen
Punsvik Foto