Site Narvik

For å styrke våre muligheter til å tiltrekke storskala etableringer til vår region erkjenner vi at vi må samarbeide. Derfor har Narvikgården, Narvik Havn og Nordkraft stiftet selskapet Site Narvik AS. Selskapets virksomhet er å identifisere, preparere og markedsføre muligheter i vår region. Målet er å skape nye og fremtidsrettede arbeidsplasser i vår region. Selskapet har ingen ansatte, men trekker på ansatte i de respektive eierselskapene og kjøper eksterne tjenester ved behov.

Gjennom Site Narvik AS skal vi identifisere, klargjøre og markedsføre næringsarealer for sjønære og kraftkrevende næringsetableringer.

I vår region
I tillegg til eie og utleie skal selskapet også kunne påta seg ulike roller knyttet til blant annet utredning, planlegging og prosjektering for utviklingsaktører som ønsker å etablere seg i vår region samt bidra til nye arbeidsplasser og lokal vekst.

Narvikregionen har gode konkurransefortrinn knyttet til fornybar kraft, togforbindelse og svært gode havnefasiliteter. Det gjør at vår region kan bidra til å redusere de globale miljøutfordringene og bidra til nye arbeidsplasser og lokal vekst.

Det grønne skiftet
Med det grønne skiftet endres forutsetningene for utvikling og vekst. Ny teknologi, nye energibærere, nye produkter og nye tjenester utvikles raskere enn noen gang.

Site Narvik AS beskriver sin virksomhet slik:

«I Narvikregionen har vi særlige konkurransefortrinn knyttet til blant annet fornybar kraft, togforbindelse og svært gode havnefasiliteter som gjør vår region særlig verdifull for å kunne avhjelpe vår globale miljøutfordring og bidra nye arbeidsplasser og vekst lokalt. Dersom vår region skal fremstå som attraktiv i konkurranse med andre lokasjoner i Norge og i utlandet vil dette kreve betydelige investeringer i grunnundersøkelser, mulighetsstudier, reguleringer og ikke minst markedsføring og innsalg».

Konkurransen er svært tøff og prosessene er svært krevende fra spesielt knyttet til eierforhold, regulering, krafttilgang, infrastruktur og ikke minst dialogen med potensielle interessenter.

De områdene Site Narvik AS arbeider med i dag er først og fremst Framneslia, Ballangsleira og Hergot. I tillegg har både Narvikgården, Narvik Havn og Nordkraft egne områder som det arbeides med.

Illustrasjon Hergot