Logo

Med det grønne skiftet endres forutsetningene for utvikling og vekst. Ny teknologi, nye energibærere, nye produkter og nye tjenester utvikles raskere enn noen gang.

I Narvikregionen har vi særlige konkurransefortrinn knyttet til blant annet fornybar kraft, togforbindelse og svært gode havnefasiliteter som gjør vår region særlig verdifull for å kunne avhjelpe vår globale miljøutfordring og bidra nye arbeidsplasser og vekst lokalt

Konkurranse om fremtidige næringsetableringer og arbeidsplasser er imidlertid svært krevende. Vi
ser blant annet at Norge har tapt til andre land i kampen om de store næringsetableringene. Dersom vår region skal fremstå som attraktiv i konkurranse med andre lokasjoner i Norge og i utlandet vil dette kreve betydelige investeringer i grunnundersøkelser, mulighetsstudier, reguleringer og ikke minst markedsføring og innsalg.

For å styrke våre muligheter går Narvikgården AS, Narvik Havn KF og Nordkraft AS sammen om å stifte selskapet Site Narvik AS.

Vi samler gjennom dette vår utviklingskompetanse knyttet til hav, sjønære operasjoner, logistikk, kraft og eiendom i et selskap for å gjøre vår region mer attraktiv for fremtidsrettede næringsetableringer.

Gjennom Site Narvik AS skal vi identifisere, klargjøre og markedsføre næringsarealer for sjønære og kraftkrevende næringsetableringer. I tillegg til eie og utleie skal selskapet også kunne påta seg ulike roller knyttet til blant annet utredning, planlegging og prosjektering for utviklingsaktører som ønsker å etablere seg i vår region. Dette er en langsiktig satsing og vi er forberedt på at arbeidet vil være tidkrevende. Vi er imidlertid overbevist om at vi både er sterkere og mer utholdende sammen