Logo
 

Infrastruktur på Trekanten

Narvikgården har planlagt og bygd ut Malmporten handelspark helt fra starten av. Nå starter byggetrinn II på Trekanområdet.

Infrastruktur som vei, vann, overvann, avløp, gangveier, fortau, belysning og grøntområder er nødvendig slik at området kan åpnes og tas i bruk av nye virksomheter. Investeringene finansieres hovedsaklig av de midler vi har fått fra salg av tomter i området til nyetableringer, samt tilskudd fra Narvik VAR og Nordland Fylkeskommune.

Videre utbygging av infrastruktur i Malmporten Handelspark (byggetrinn II) og ned mot Indre Havn fullføres så snart man får tatt i bruk flere eiendommer/tomter i området som trenger tilkopling til slik infrastruktur. I tillegg har vår eier Narvik kommune bedt oss om å utvide prosjektet med et byggetrinn III som er ny Frydenlundsforbindelse. I disse dager arbeides det med å få vedtatt reguleringsplan og finansiering av denne nye tverrforbindelsen. 

Malmporten Handelspark:

Narvikgården ferdigstilte i 2012 byggetrinn I av nødvendig infrastruktur på Trekanten slik at arealene i Malmporten Handelspark kunne tas i bruk til ny virksomhet.  Det har vært en stor jobb med å få på plass infrastruktur som vei, vann og kloakk. I tillegg har det vært jobbet mye med beplanting og forskjønning av området. Gang- og sykkelvei av høy standard er etablert, midtrabatter er tilsådd og beplantet, og det er satt opp benker og søpplebokser flere steder på området. Narvikgården ivaretar vedlikehold og drift av området.

Rundkjøringen ned mot Nordkraft Arena/ Coop Obs! Hypermarked har fått tema; Narvik sin tilblivelse og oppbygging rundt mamtransporten. Tema malmtransport symboliseres med en bit skinnegang lagt i jernbanepukk, der det også er plassert en dressin som har vært brukt på Ofotbanen. Mot jernbanesporet er det lagt ned malmklumper, ekte malm. Ovenfor jernbanesporet representerer belegningssteinen perrongen på Narvik stasjon. Rundkjøringa er delt i to med lyspullerter, dette symboliserer avgrensingen mellom industri og grøntområder, derfor er også den andre del av rundkjøringa tilsådd med gress.

Byggetrinn II av Malmporten og Trekanten får tema; hav, havn og sjøtransport.  

IMG_7452

 

IMG_7435 (1)

IMG_7469

 Foto: A. Markussen